VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC ĐỀ TÀI DỰ ÁN

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Hòa Vĩnh

Thời gian thực hiện: 04/2011 - 12/2017

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lâm Đạo Nguyên

Thời gian thực hiện: 02/2011 – 04/2013